O nagrodzie

Nagroda „Retailer of the Year – Wybrany przez dostawców” jest jedynym wyróżnieniem na rynku przyznawanym sieciom detalicznym i hurtowym przez ich dostawców. Jej celem jest wyróżnienie sieci detalicznych oraz hurtowych, działających w poszczególnych formatach na polskim rynku. Szczególnie takich z którymi producentom FMCG najbardziej opłaca się współpracować. W kolejnej edycji nagroda ‘Retailer of the Year’ dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach, zostanie ponownie przyznana na podstawie badań przeprowadzonych przez renomowaną firmę badawczą AC Nielsen.

Retailer of the Year – regulamin badania Wersja PDF

Organizator

Badanie „Retailer of the Year 2017. Wybrany przez dostawców” jest organizowane przez Blue Business Media Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (01-222), ul. Prądzyńskiego 12/14, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000325306, NIP: 7010167656, zwana dalej Blue Business Media.

Zakres podmiotowy konkursu

Wręczanych jest 5 nagród „Retailer of the Year 2017. Wybrany przez dostawców”, w różnych kategoriach, z podziałem na formaty handlowe: Lista sieci handlowych biorących udział w konkursie z podziałem na kategorie dostępna jest pod tym linkiem

Metodologia

W celu przeprowadzenia niezależnego i bezstronnego badania wśród dostawców FMCG firma Blue Business Media współpracuje z niezależną firmą badawczą ACNielsen Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 15B 02-676 Warszawa Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział‚ Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 5260004753 Numer KRS: 0000022140 zwaną dalej Nielsen. Do wypełnienia kwestionariusza on-line w okresie pomiędzy 24.01.2017 a 17.02.2017 zostanie zaproszonych 2154 osób, pracujących w 861 firmach utrzymujących w roku 2017 relacje biznesowe z sieciami handlowymi (zwani dalej respondentami badania). Pytania dotyczą następujących kryteriów oceny w zakresie współpracy pomiędzy dostawcą a siecią handlową;

 • Z jakimi typami i/lub formatami sieci współpracował/a Pani/Pan w roku 2017?
 • Z którymi sieciami współpracował/a Pani/Pan w roku 2017?
 • Proszę na skali 1 do 100 określić ważność obszarów współpracy z sieciami handlowymi, przyznając najwyższą ocenę tym, które są najważniejsze z Pani/Pana punktu widzenia
  • Wizerunek
  • Działania promocyjne sieci, innowacyjność, estetyka hal, wygląd materiałów marketingowych
  • Współpraca przy rozwoju biznesu – marketing, zarządzanie kategorią
  • Wspólne planowanie rozwoju biznesu, przegląd dotychczasowych wyników, wspólne opracowywanie strategii, współpraca przy organizowaniu akcji promocyjnych.
  • Kontakty z zespołem współpracującym z Pani/Pana firmą po stronie sieci
  • Łatwość kontaktu, stopień decyzyjności, informowanie o zmianach, terminowość i rzetelność.
  • Logistyka
  • Elastyczność terminów dostaw, zarządzanie zamówieniami i zwrotami, faktury.
  • Warunki handlowe
  • Warunki i terminy płatności, ceny.
 • Dla każdej z sieci, z którymi współpracował/a Pani/Pan w roku 2017, proszę na skali 1 do 100 ocenić Pana/Pani poziom zadowolenia z poszczególnych obszarów współpracy.

Dla każdej objętej badaniem sieci handlowej oblicza się średnią punktację uwzględniając wagę poszczególnych kategorii dla danego respondenta. Zwycięzcami konkursu „Retailer of the Year 2017. Wybrany przez dostawców” w poszczególnych kategoriach zostają sieci handlowe, które uzyskały najwyższe średnie punktowe pośród pozostałych ocenianych sieci w ramach danej kategorii formatów handlowych. Nagrodę główną „Retailer of the Year 2017. Wybrany przez dostawców” uzyskuje sieć handlowa, która uzyska najwyższą średnią punktową, pośród wszystkich ocenianych sieci handlowych niezależnie od kategorii formatu handlowego. Odpowiedzi na pytania dotyczą tych sieci handlowych, z którymi współpracuje dany respondent. Każdy respondent ma możliwość wybrania maksymalnie 5 sieci handlowych w każdej ocenianej kategorii, z którymi współpraca w roku 2017 przyniosła największe korzyści.

Poufność

Odpowiedzi respondentów będą przetwarzane w sposób anonimowy przez firmę Nielsen, a następnie publikowane w formie podsumowania, bez jakichkolwiek informacji na temat poszczególnych respondentów.

Zasady dodatkowe

Każda osoba zaproszona do udziału jako respondent może dokonać tylko jednej oceny. Osoby nie zaproszone do udziału jako respondenci nie mogą dokonać oceny, mogą jednak wysłać wniosek o uzyskanie statusu respondenta na następujący adres e-mail: retailawards@bluebusinessmedia.com. Blue Business Media rezerwuje sobie prawo odrzucenia wniosku, o którym mowa powyżej bez podania przyczyny.

Wręczenie nagród

Lista zwycięzców zostanie ogłoszona podczas specjalnej ceremonii wręczenia nagród w dniu 13 marca 2018 r., w trakcie kongresu „Poland & CEE Retail Summit 2018”. Zwycięzcy otrzymają specjalny status i prawo do posługiwania się logo „Retailer of the Year 2017. Wybrany przez dostawców”

Odpowiedzialność organizatora

Blue Business Media i firma badawcza Nielsen nie ponoszą odpowiedzialności za szkody, jakie mogą powstać, lub co do których można twierdzić, że powstały, w wyniku uczestnictwa w konkursie lub otrzymania nagrody.